Czym jest diagnoza psychologiczna?

                                       

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Diagnoza psychologiczna to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Umożliwia ona:

  • Wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • Właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania,
  • Opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • Weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.

Można powiedzieć że trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zwykle zebraniu wywiadu od pacjenta – przed tym ważnym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie następujące kwestie: co dla mnie stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmagam? Czy były już próby poradzenia sobie z nim? Kolejne spotkanie bądź spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych. Ostatnie spotkanie najczęściej służy omówieniu uzyskanych w badaniu wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania.


Dokłada procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Na podstawie przeprowadzonych testów lub kwestionariuszy psychologicznych oraz zebranego wywiadu i obserwacji dokonujemy diagnozy psychologicznej.

 


Na podstawie uzyskanych wyników przez osobę badaną przygotowuję interpretację badania lub sporządzam opinię psychologiczną, którą ostatecznie otrzymuje klient. Dzięki zastosowanym narzędziom i metodom badawczym jestem w stanie wykonać kompleksową ocenę stanu psychicznego lub zbadać wybrane funkcje. Diagnozuję m.in: